Žít lehce a s radostí.

Dělat to, co mě baví.
Vědět, že tento život je můj.
Užívat si každý okamžik.
Být zdravý a v hojnosti.I. Úvodní ustanovení
I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu  dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. § 1837 ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetového vzdělávacího kursu Břišní tanec pro tělo i duši (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://tancimzivotem.cz/vyplněním a odesláním objednávky.   
   I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Jana Fedorčák van Coppenolle,
73581 Bohumín, Šunychelská 27, tel. 776627442,  IČO 46604511, mail : jana@tancimzivotem.cz

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

 I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka
II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://tancimzivotem.cz/    

Popis zboží : Kurs Břišní tanec pro tělo i duši obsahuje 9 videí výuky pohybu a tance a 5 videí s vedenou meditací.  Po přijetí vaší platby vám bude Kurs zaslán na vámi uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 24 hodin. 

            
 Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://tancimzivotem.cz/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://tancimzivotem.cz/obchodni-podminky/ , a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad
III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://tancimzivotem.cz/ najdete konečnou cenu  kursu či produktu. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná. Cena s DPH je 550 Kč.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby
 IV. 1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAYs.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a onlinebankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. 

na účet prodávající u FIO Banky číslo 8823488234/2010 v Kč.

IV. 2 Možnosti plateb:
  Bankovním převodem na korunový účet prodávající u FIO Banky číslo 8823488234/2010 v Kč.

IV.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

.

Postup získání kursu:

1. Objednejte si kurs, o který máte zájem.

2. Vyplňte kontaktní údaje pro zaslání – přesvědčte se hlavně o správnosti e-mailové adresy.

3. Odsouhlaste tyto Obchodní podmínky.

4. Odešlete objednávku pomocí tlačítka Potvrdit.

5. Zaplaťte částku na bankovní účet, který dostanete e-mailem v potvrzení přijetí objednávky anebo přímo platební kartou přes systém GoPay.

6. Po přijetí vaší platby vám bude Kurs zaslán na vámi uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 24 hodin. 


 


Dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. § 1837 nemáte u digitálního obsahu právo na odstoupení od smlouvy.

§ 1837

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

l) po dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.


Potvrzením těchto Obchodních podmínek s nimi souhlasíte.


Zároveň se zavazujete plně respektovat autorství získaných materiálů v souladu s Autorským zákonem č. 121/2000 Sb., a souhlasíte s tím, že je nebudete dál šířit a postupovat třetím osobám.

 

VI. Odpovědnost
VI.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VII. Ochrana údajů VII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

VII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VII.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

VII.4 Možnost odhlášení a) Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. 

VII.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://tancimzivotem.cz/

VIII. Závěrečná ustanovení
VIII.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru a) Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení. b) Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci). 
 
 VIII.2 Účinnost    
   c) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://tancimzivotem.cz/, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://tancimzivotem.cz/obchodni-podminky/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Online kurzy
Více informací

čtěte zde ...

Jsem partnerem
Official Partner CBW
Košík
E- book ZDARMA !!!

Ebook downloadAno mám zájem získat e-book ZDARMA!!! pokračujte dále na:
stažení E-BOOKu ZDARMA >>

Odběr Novinek
Pro přihlášení k odběru novinek

Pokračujte zde >>

Napište mi …
Máte dotaz, potřebujete bližší informace nebo nechat vzkaz? Kontaktuje mne prosím ZDE ....
Osobní profil
Facebook-Jana
Objev svůj potenciál
Deník zázraků